Jak pokračují jednání o obchvatu

Po volbách v roce 2014, je jedním z prioritních cílů zastupitelstva města urychlit přípravu dokončení stavby severojižního obchvatu města. Již v minulém volebním období, se začala připravovat smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem a krajem v této věci. Tato smlouva byla připomínkovaná jak krajem, tak městem Lysá nad Labem. Z tohoto důvodu proběhla dne 10. 12. 2014 na Krajském úřadu schůzka s vedoucím odboru dopravy Ing. Kopřivou. Cílem schůzky bylo vzájemně se informovat o dalším postupu. Město informovalo kraj o svém rozhodnutí začít vykupovat pozemky pod trasou budoucího obchvatu. Dále byla sdělena informace, že zastupitelstvo města zřídilo výbor pro dostavbu obchvatu. Na svém zasedání dne 18. 2. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města, že bude akceptovat připomínky kraje k výše uvedené smlouvě. Tato informace byla písemně zaslána na kraj s tím, že očekáváme zaslání defi nitivního návrhu smlouvy ke schválení. Mezitím se na výboru pro dostavbu obchvatu začala připravovat metodika pro stanovení výkupní ceny. Cena by měla být jednotná pro všechny pozemky a bude vycházet z průměru ceny pěti různých pozemků v trase obchvatu stanovených znaleckým posudkem. V rámci majetkového vypořádání bude možná i směna pozemků. O dalším posunu v této věci vás budu i nadále informovat.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města