Budoucnost komunikací v Lysé nad Labem?

 

Kvalita komunikací v našem městě je obecně podprůměrná. To víme asi všichni. Už si ale moc neuvědomujeme, proč tomu tak je. Existují tři důvody: 1. zanedbanost z doby před rokem 1989, která byla obrovská, 2. mimořádný nárůst intenzity silniční dopravy, která existující síť přetěžuje, 3. nutnost budovat infrastrukturu pod silnicemi, což ničí stávající silnice a zpomaluje výstavbu těch nových.

Jak z toho ven? Z této situace nás mohou dostat pouze rozsáhlé a dobře provedené investice. V těch hodláme pokračovat. Co lze v letech 2014-2018 reálně udělat? Především si musíme stávající silniční síť rozdělit do logických celků a realizovat rozumné kroky. Silniční síť je u nás tvořena: 1. silnicemi krajskými a 2. silnicemi městskými.

U silnic krajských vidíme dva hlavní problémy. První a nejdůležitější je nutnost výstavby severojižního silničního obchvatu města. Tuto akci hodláme podpořit výkupem pozemků v trase, což bude stát několik desítek milionů Kč a na to si město vezme úvěr. Tyto úvěrové peníze se městu vrátí po dobudování obchvatu tak, že pozemky kraj od města odkoupí. Druhým velkým problémem na krajských silnicích v Lysé nad Labem je havarijní stav křižovatky u kina a křižovatky pod nadjezdem v Litoli. Obě tyto křižovatky bude nutné během nadcházejících let zrekonstruovat. Budeme jednat s krajem o tom, aby se tak stalo co nejdříve a město poskytne i své pozemky a případně i finanční spoluúčast, aby se tyto křižovatky realizovaly co nejdříve.

U silnic městských vidíme nyní čtyři základní kategorie: 1. silnice asfaltové, 2. silnice panelové, 3. silnice dlážděné a 4. silnice nezpevněné. Naším hlavním cílem u městských silnic je dlouhodobě to, aby nezpevněné silnice úplně vymizely. Stále však máme ve městě zhruba 10 takových ulic, z nichž zdaleka největší je ulice Na vysoké mezi. Budeme usilovat o to, aby se během nadcházejících 4 let tato silnice postupně postavila. Kromě této ulice ale budeme chtít postavit silnice i v ulicích kpt. Jaroše, K bažantnici a U cihelny případně i některé další.

Připravovat se ale budou muset i rozsáhlejší investice do silnic panelových. Tyto silnice se nachází v lokalitě Na mlíčníku a dále také v severní části Litole. Budeme prosazovat, aby město zadalo zpracování projektové dokumentace na celé tyto lokality. Projekty silnic včetně chodníků a vjezdů a zeleně pro tyto lokality budeme chtít projednat s veřejností stejně, jako se to již udělalo v případě projektu nové silnice v ulici Na vysoké mezi.

U nově budovaných lokalit budeme i nadále prosazovat zásadu, že nové silnice musí postavit investor a nikoliv město, což se již vyplatilo v případě lokalit Třešňovka, k Milovicím a V drážkách. Velkou pozornost včetně adekvátních finančních prostředků ale bude nutné věnovat i stávajícím asfaltovým silnicím. U nově vybudovaných silnic nebudeme po dobu nejméně 5 let vůbec povolovat jejich opětovné rozkopání k jakýmkoliv účelům kromě mimořádných událostí.

Městské i krajské silnice v katastru města si budeme muset čím dál více chránit před bezohledným ničením vandaly a nezodpovědnými řidiči především nákladních automobilů. V centru města hodláme daleko více než dosud využít vodorovného dopravního značení a nového dopravního uspořádání v jednotlivých ucelených lokalitách. Budeme prosazovat zřízení nových obytných zón a razantní omezení vjezdu nákladních au, autobusů a traktorů do těchto lokalit a do lokalit v okolí mateřských a základních škol.

V rámci pozemkových úprav budeme prosazovat vznik nových kvalitních polních cest, které by měly vytvořit objízdné trasy pro traktory a další zemědělskou techniku. Taková trasa by mohla vzniknout mezi Litolí, Karlovem a Dvorci. Je více než pravděpodobné, že nárůst silniční dopravy bude v nadcházejících letech pokračovat. Tento trend bude vyžadovat od radnice aktivní přístup. Jsme připraveni ujmout se tohoto úkolu.

Hynek Fajmon, zastupitel ODS