Pozemkové úpravy a digitalizace katastru města Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem patří mezi ta většinu českých měst, kde dosud nebyly provedeny pozemkové úpravy a kde dosud nebyla dokončena ani kompletní digitalizace katastrálního území. To je nutné v následujícím volebním období 2014-2018 změnit. Přípravné práce k odstartování obou procesů zastupitelstvo města schválilo na můj návrh již v roce 2012. Nyní ale musíme pokračovat dále tak, aby se oba procesy dovedly do zdárného konce.

Pozemkové úpravy jsou procesem, který se uskutečňuje dle zákona po celém území ČR v těch obcích a městech, kde o to majitelé projeví zájem a kde je to potřebné z hlediska zájmů státu. Jedná se o jakousi obdobu územního plánování, ale pouze v nezastavěné krajině okolo města. Cílem pozemkových úprav je řešení celého komplexu otázek počínaje zpřístupňováním zemědělských pozemků, přes rekonstrukce polních cest až po budování společných zařízení v krajině typu větrolamů nebo vodních prvků a protipovodňových opatření. Pozemkové úpravy se provádí po konzultaci a dohodě s vlastníky pozemků a jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Město se tohoto procesu zúčastní v roli jednoho z vlastníků pozemků.

Pro zahájení pozemkových úprav je potřeba získat písemný souhlas vlastníků pozemků o výměře větší než 50% z celkové plochy v katastru města. Toho se nám zatím nepodařilo dosáhnout. Máme zatím souhlas zhruba 30% vlastníků a potřebujeme získat další. Budeme se proto obracet i na další především menší vlastníky, kterých je v katastru města hodně. Každý takový vlastník se již nyní může na radnici přihlásit k podpoře procesu pozemkových úprav. Naším cílem je to, aby se ve volebním období 2014-2018 pozemkové úpravy zahájily a pokud možno byl vypracován celý jejich projekt a začal se realizovat.

Podobný problém má naše město také s digitalizací katastru. Tento proces je plně v režii katastrálního úřadu a jeho cílem je převedení všech zapsaných vlastnických práv v příslušném území do digitální podoby a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetu. Tento proces byl zatím v našem městě realizován pouze v zastavěné části města a jeho dokončení se plánuje k 31.12.2017.

Podle našeho názoru to je ale příliš pozdě. Proto jsme iniciovali jednání o zkrácení této lhůty a budeme v tomto úsilí pokračovat. Je zájmem města, aby byla co nejrychleji provedena digitalizace všech pozemků ve východní části města, kde se nachází plánovaná trasa obchvatu města. Digitalizace katastru přinese vyjasnění vlastnických práv a urychlí možnosti jednání s vlastníky pozemků o jejich výkupu pro stavbu obchvatu.

Digitalizace katastru dá městu i ostatním vlastníkům nástroj k efektivní správě pozemkového vlastnictví a poskytne příležitost pro vyřešení mnoha desítky let neřešených problémů v krajině okolo Lysé nad Labem. Bez vyjasnění a zpřístupnění vlastnických práv k pozemkům se nepohneme ani v otázce výstavby obchvatu města ani ve zlepšování péče o krajinu. Proto bude pro nás rychlé dokončení digitalizace katastru města prioritou.

Hynek Fajmon, autor je členem zastupitelstva za ODS